• Mar 2000

V/ Hindu College, Vavuniya, Srilanka.

1st place in 100 meters, 1st place in long jump, 2nd place in 200 meters.